لیست قیمت دودکش های پکیج های ECO3 گرم ایران

1- کیت دودکش دوجداره و تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری گرم ایران

 
ردیف کد کالا شرح محصول طول (mm) سایز(mm) مدل(Type)
1 1006201000 کیت دودکش دوجداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 1000 60/100 TYPE 1
2 1006211000 کیت دودکش دوجداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 1000 60/100 TYPE 2
3 1006271030 کیت دودکش دوجداره آلومینیومی (فلنچ دار) پکیج شوفاژ دیواری 1000 60/100 TYPE 3
4 1006271040 کیت دودکش دوجداره آلومینیومی (فلنچ دار) پکیج شوفاژ دیواری 1000 60/100 TYPE 4
5 1006240009 کیت دودکش دوجداره (آلومینیوم-پلاستیک) پکیج کندانس دیواری 1000 60/100 TYPE A
6 1006248125 کیت دودکش دوجداره (آلومینیومی اصلی) پکیج کندانس زمینی 1000 80/125 +TYPE A
7 1006200500 کیت دودکش دوجداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 500 60/100 TYPE 1
8 1006210500 کیت دودکش دوجداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 500 60/100 TYPE 2
9 10061011000 دودکش تک جداره (آلومینیومی اصلی) مجهز به کلاهک انتهایی 1000 80 -

2- رابط دودکش دوجداره و تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری گرم ایران

ردیف کد کالا شرح محصول طول (mm) سایز(mm)
1 1006220300 رابط دوجداره دودکش (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 300 60/100
2 1006220500 رابط دوجداره دودکش (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 500 60/100
3 1006221000 رابط دوجداره دودکش (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 1000 60/100
4 1006221500 رابط دوجداره دودکش (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 1500 60/100
5 1006222000 رابط دوجداره دودکش (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 2000 60/100
6 1006231000 رابط دودکش دوجداره (آلومینیوم-پلاستیک) پکیج کندانس دیواری 1000 60/100
7 1006228125 رابط دودکش دو جداره (آلومینیوم-پلاستیک) پکیج کندانس زمینی 1000 80/125
8 1006122000 رابط دودکش تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 2000 80
9 1006121500 رابط دودکش تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 1500 80
10 1006121000 رابط دودکش تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 1000 80
11 1006120500 رابط دودکش تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 500 80
12 1006120300 رابط دودکش تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری 300 80
 
3- زانو دوجداره و تک جداره (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری گرم ایران

ردیف کد کالا شرح محصول سایز مدل(Type)
1 1006240045 زانو دوجداره 45 درجه Fitting
2 1006242090 زانو دوجداره 90 درجه Fitting
3 1006243090 زانو دوجداره (فلنچ دار) 90 درجه TYPE 3
4 1006244090 زانو دوجداره (فلنچ دار) 90 درجه TYPE 4
5 1006130045 زانو تک جداره 45 درجه 45 درجه Fitting
6 1006130090 زانو تک جداره 90 درجه 90 درجه Fitting

4- اتصالات دودکش های (آلومینیومی اصلی) پکیج شوفاژ دیواری گرم ایران
 
ردیف کد کالا شرح محصول مدل(Type)
1 1006300020 تبدیل هرمتیک -
2 1006300017 تبدیل دوبل هرمتیک پکیج TYPE 1
3 1006300016 تبدیل دوبل هرمتیک پکیج TYPE 2
4 1006250014 آداپتور عمودی دودکش دوجداره TYPE 1
5 1006250015 آداپتور عمودی دودکش دوجداره TYPE 2
6 1002010002 بست مخصوص دودکش دوجداره (100) -
7 1002010180 بست مخصوص دودکش تک جداره (80) -
8 1006401300 کلاهک دوجداره پشت بام -
9 1099020001 نوار آلومینیومی حفاظت نشت دود -