صدور گواهینامه فنی پکیج ECO3 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


 
 

گزارش بازدید
نام کارخانه/ شرکت: گرم ایران
نوع محصول: ECO3 240Fi
آدرس: مشهد، کیلومتر 5 جاده قوچان
نام بخش : تاسیسات

 تاریخ بازدید: 95/05/19
نتیجه گیری
ایرادی در بازدید مشاهده نشد.


نتايج آزمون ها
نام محصول : ECO3 240Fi
 تاريخ ارسال نمونه ها به مرکز : 95/05/23
نام بخش : تاسيسات
ايرادات
ايرادي مشاهده نشد.
نتيجه گيري
امکان صدور گواهينامه فني بلامانع است.


جهت مطالعه ادامه گزارش لطفا کلیک نمایید.